Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

spółki PRINT Makowski i Węgrzyn sp. j. z siedzibą we Wrocławiu


1.        Serwis internetowy jest portalem internetowym świadczącym usługi drogą elektroniczną, którego właścicielem jest spółka PRINT Makowski i Węgrzyn sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 17-21, 54-517 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294828.

 

2.        Regulamin serwisu internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRINT Makowski i Węgrzyn sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej PRINT, oraz korzystania z serwisu internetowego, zwanego dalej Serwisem.

 

3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

 

4.        Użyte w Regulaminie pojęcia (definicje) należy rozumieć następująco:

1)        Serwis - portal internetowy świadczący usługi drogą elektroniczną prowadzony przez spółkę PRINT Makowski i Węgrzyn sp. j. z siedzibą we Wrocławiu pod domeną http://www.printsc.pl;

2)        Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów wykonywane w ramach korzystania z Serwisu;

3)        Klient - osoba fizyczna (konsument lub przedsiębiorca), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do wszystkich Usług świadczonych przez PRINT w ramach korzystania z Serwisu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej).

 

5.        Korzystając z Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez PRINT, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

 

6.        PRINT prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż towarów w ramach kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo skierowanych do Klientów.

 

7.        PRINT zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zakupiony towar w terminie określanym każdorazowo z Klientem.

 

8.        Dokonując zakupu towarów oferowanych w ramach kampanii sprzedażowych w Serwisie Klient zawiera z PRINT umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

 

9.        Ogłoszenia w Serwisie nie stanowią oferty wiążącej PRINT w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy z uwagi na fakt, że towary dostępne w ramach kampanii sprzedażowych są dostępne wyłącznie do czasu prezentacji towarów oraz są ograniczone czasowo i ilościowo.

 

10.     Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Serwisie adres zapytanie dotyczące towaru, które powinno zawierać:

1)        rodzaj, kolor i ilość koszulek / odzieży,

2)        projekt nadruku - może to być dowolny plik graficzny obrazujący co ma się znaleźć na nadruku - do przygotowania wyceny musimy znać ilość kolorów nadruku (najlepiej jeśli jest to wizualizacja produktu z rozmieszczeniem nadruków oraz ich rozmiarami),

3)        opis słowny jak ma wyglądać gotowy produkt.

 

11.     Projekt nadruku (grafiki) do zamówienia powinien być przygotowany w następujący sposób:

1)        dla grafik wektorowych w formacie Corel Draw – wersja do X3, projekt powinien być w skali 1:1, czcionki zamienione na krzywe, PRINT przyjmuje też pliki innego rodzaju, przy czym muszą to być pliki wektorowe (np. AI, PDF, eps), należy dołączyć też plik kontrolny – np. PDF lub JPG, dla właściwej oceny czy podczas otwierania pliku wektorowego nie doszło do jakichś przekłamań,

2)        dla grafik bitmapowych w formacie Adobe Photoshop, w skali 1:1, w rozdzielczości 300dpi z tłem na osobnej warstwie,

 

12.     Jeśli w projekcie nadruku występują „pełne” kolory, powinny one być określone wg wzornika Pantone lub w inny jednoznaczny sposób. W przeciwnym wypadku w przesłanej do Klienta wizualizacji PRINT zaproponuje konkretne kolory.

 

13.     Jeśli Klient nie dysponuje plikami spełniającymi powyższe wymagania, powinien przesłać takie materiały jakie posiada. W takim przypadku PRINT określi czy można na ich podstawie zrealizować zamówienie albo ewentualnie określi koszty niezbędnej obróbki graficznej koniecznej do dostosowania plików do wymagań PRINT.

 

14.     Rodzaj, ilość oraz cena towaru zostaną określone w zamówieniu złożonym przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Serwisie.

 

15.     Zamówienie musi zawierać:

1)        dane Klienta,

2)        rodzaj zamawianego towaru lub usługi,

3)        ilość,

4)        pożądany termin realizacji zamówienia,

5)        pliki graficzne z projektami.

 

16.     Przesyłając zamówienie Klient składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca dla PRINT po potwierdzeniu przez PRINT jej otrzymania i warunków umowy.

 

17.     Przy pierwszym zamówieniu każdego wzoru nadruku przygotowana zostaje matryca drukarska. Matryca pozostaje własnością PRINT i nie jest przekazywana Klientowi. Matryca jest przechowywana w PRINT bezterminowo, tak że przy kolejnych zamówieniach Klient nie ponosi ponownie kosztu jej przygotowania.

 

18.     Wszystkie materiały dostarczone do PRINT są własnością Klienta. PRINT gwarantuje poufność wszelkich informacji i projektów oraz nie umieszcza żadnych własnych oznaczeń na opakowaniach, w których dostarcza zamówiony towar. Klient składając zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykorzystanych wzorów graficznych.

 

19.     Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od PRINT na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty). E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez PRINT dostępności towaru i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu jego zamówienia.

 

20.     Zapłata za przedmiot sprzedaży następuje z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym PRINT.

 

21.     W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia oraz na każdej stronie produktu oraz w terminach podanych w opisie każdej kampanii sprzedażowej.

 

22.     Podane ceny nie są cenami ostatecznymi. Ostateczna cena towaru lub usługi zostanie określona w zamówieniu. Do podanych cen zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki (dostawy).

 

23.     Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą w szczególności od ilości, wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki.

 

24.     W celu wystawienia faktury Klient każdorazowo po złożeniu zamówienia ma obowiązek wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie niezbędne dane do wystawienia faktury wraz z podaniem numeru zamówienia, którego faktura ma dotyczyć.

 

25.     Dostawy są realizowane na wskazany przez Klienta adres dostawy zamówienia.

 

26.     PRINT przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej.

 

27.     Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z PRINT.

 

28.     Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Klient zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący z PRINT, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez PRINT przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.

 

29.     W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient jest zobowiązany do sporządzenia wraz z przewoźnikiem protokołu oraz powiadomienia PRINT o tym fakcie na adres siedziby PRINT.

 

30.     Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odbioru towaru. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Klient zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.

 

31.     W przypadku Klienta będącego konsumentem odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient będący konsumentem ma obowiązek złożyć oświadczenie na formularzu zwrotu dostępnym w Serwisie lub dołączonym do potwierdzenia zamówienia przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres siedziby PRINT.

 

 

34.     W każdym przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Usługę PRINT zwróci Klientowi należność pomniejszoną o kwotę odstępnego i poniesionych związanych z realizacją zamówienia, a w tym kosztów przesyłki.

 

35.     PRINT może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku:

1)        braku sprecyzowania zamówienia przez Klienta w terminie 3 dni od wezwania przez PRINT,

2)        nieodebrania towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

36.     W przypadku nieodebrania towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, PRINT ma prawo dochodzić od Klienta odszkodowania za poniesioną szkodę. PRINT ma prawo dochodzić od Klienta odszkodowania również w przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość przedmiotu sprzedaży na zasadach ogólnych.

 

37.     Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie przesłane przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić towar w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

38.     W przypadku dokonywania zwrotu towarów należy skontaktować się z PRINT pisemnie na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść zgłoszenia musi zawierać oznaczenie zamówienia oraz przyczynę zwrotu (uzasadnienie).

 

39.     Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Klient odpowiedzialny jest za zwrot towaru w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.

 

40.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem jest:

1)        towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)        towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

3)        towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 

41.     PRINT ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.

 

42.     W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej, chyba że zastrzeżono inaczej.

 

43.     PRINT nie odpowiada za niedostarczenie towaru na skutek nieprawidłowo wskazanego przez Klienta adresu.

 

44.     Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną składa się pisemnie za na adres siedziby PRINT lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Serwisie.

 

45.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PRINT zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

46.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta.

 

47.     Jeżeli sprzedany przez PRINT towar ma wadę, Klient może wedle swojego wyboru: żądać obniżenia ceny, odstąpić od umowy albo żądać wymiany towaru na nowy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez PRINT. W takim przypadku obowiązuje sposób przywrócenia stanu zgodnego z umową zaproponowany przez PRINT. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

48.     Klient, który stwierdził wadę towaru powinien przesłać dokładną i szczegółową informację dotyczącą wady, w tym zdjęcia, na adres siedziby PRINT lub na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej wraz z informacją dotyczącą wybranego sposobu załatwienia reklamacji. PRINT niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sprawie dalszego sposobu załatwienia reklamacji.

 

49.     Odpowiedzialność PRINT na tle realizacji postanowień Regulaminu związanych z konkretnym zamówieniem jest ograniczona do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta.

 

50.     Nazwa, logo, szata graficzna Serwisu oraz układ publikowanych w nim treści należą do PRINT i są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

 

51.     PRINT nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe publikowane w Portalu.

 

PRINT zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia publikacji na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie. Wersją obowiązującą dla Klienta jest wyłącznie ta wersja Regulaminu, na którą Klient wyraził zgodę w czasie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.